รายงานประจำปี (Annual report) จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง จัดทำเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์กร นอกจากนั้น รายงานประจำปี ยังสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกอีกช่องทาง ที่สำคัญการเลือกโรงพิมพ์ที่ดี และมีคุณภาพจะช่วยให้งานพิมพ์รายงานประจำปีขององค์กรท่านมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของรายงานประจำปี (Annual report)

การจัดทำ รายงานประจำปี ก็เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลประจำปี นำผลที่ได้มาพิจารณากำหนดทิศทางและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี

รายละเอียดงานพิมพ์รายงานประจำปี แบบ Offset Printing (พิมพ์ 4 สี และสีพิเศษ)

การพิมพ์รายงานประจำปี แบบ Offset Printing จะพิมพ์โดยใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้  นอกจากนั้นการพิมพ์รายงานประจำปีสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน,  Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A ตัวอย่าง Size
A6(4.13″×5.75″) A5(8.25″×5.75″) A4(8.25″×11.50″) A3(16.50″×11.50″)
h-link3-1 45 g – 360 g               – – ไสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1000
เล่มขึ้นไป

รายละเอียดงานพิมพ์รายงานประจำปี แบบ Digital Printing (พิมพ์ขาว-ดำ/ 4 สี)

การพิมพ์รายงานประจำปี แบบ Digital Printing มีให้เลือกทั้งแบบพิมพ์ขาวดำ หรือ 4 สี  นอกจากนั้นการพิมพ์รายงานประจำปีสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A ตัวอย่าง Size
A6(4.13″×5.75″) A5(8.25″×5.75″) A4(8.25″×11.50″) A3(16.50″×11.50″)
h-link3-1 105 g – 350 g              – – ไสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1
เล่มขึ้นไป

ตัวอย่างผลงานรายงานประจำปี (Annual Report)