Website MIWGroup Why is the roofing decoration Must have the number of pages divided by 4 perfectly.1 02 - ทำไมการเข้าเล่มมุงหลังคา ต้องมีจำนวนหน้าหารด้วย 4 ลงตัว?
การเข้าเล่มมุงหลังคา คือการเข้าเล่มที่ไม่มีขั้นตอนอะไรซับซ้อน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเข้าเล่มที่ค่อนข้างง่าย โดยมีวิธีการคือ นำกระดาษที่ต้องการเข้าเล่มมาวางซ้อนกัน จากนั้นพับครึ่งกระดาษและทำการเย็บเล่มโดยใช้เครื่องลวดเย็บตรงรอยพับให้เรียบร้อย การเข้าเล่มแบบนี้จะเหมาะกับการเข้าเล่มงานพิมพ์ที่ไม่หนามาก หรือก็คืองานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้ารวมปกตั้งแต่ 8 หน้าขึ้นไป และเมื่อกางตัวเล่มออกจะต้องมีขนาดไม่เกิน A3
Website MIWGroup Why is the roofing decoration Must have the number of pages divided by 4 perfectly.1 03 - ทำไมการเข้าเล่มมุงหลังคา ต้องมีจำนวนหน้าหารด้วย 4 ลงตัว?
จำนวนหน้าที่เหมาะสมกับการเข้าเล่มมุงหลังคา
สำหรับจำนวนหน้าที่เหมาะสมในการเข้าเล่มงานพิมพ์แบบมุงหลังคา โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมให้มีจำนวนหน้ารวมปกตั้งแต่ 8, 12, 16, 20 หรือ 24 หน้า หรือหากต้องการให้มีจำนวนหน้าเพิ่มก็ควรต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย 4 ลงตัวเท่านั้น
เข้าเล่มมุงหลังคา ทำไมจำนวนหน้าต้องหารด้วย 4 ลงตัว?
จะสังเกตได้ว่า จำนวนหน้าในการเข้าเล่มแบบมุงหลังคามักจะลงท้ายด้วยเลขคู่ เช่น 8, 12, 16, 20 หรือ 24 ซึ่งเหตุผลที่ต้องหารด้วย 4 ลงตัวก็เพราะ การเข้าเล่มแบบมุงหลังคาเป็นการเข้าเล่มแบบพับครึ่งกระดาษแล้วเย็บตรงรอยพับ ทำให้จำนวนหน้าหลังจากพับครึ่งแล้วจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนคู่
เช่น กระดาษ 1 แผ่น เมื่อพับครึ่งแล้วนับทั้งหน้าและหลังจะได้ทั้งหมด 4 หน้า หากมีกระดาษ 2 แผ่น เมื่อพับครึ่งแล้วนับทั้งหน้าและหลังจะได้ทั้งหมด 8 หน้า หรือหากเพิ่มเป็น 3 แผ่น ก็จะนับทั้งหน้าและหลังได้ทั้งหมด 12 หน้า เท่ากับว่า การเพิ่มกระดาษทุกๆ 1 แผ่นจะเป็นการเพิ่มไปทีละ 4 หน้า จึงจำเป็นต้องหารด้วย 4 ลงตัวนั่นเอง
Website MIWGroup Why is the roofing decoration Must have the number of pages divided by 4 perfectly.1 04 - ทำไมการเข้าเล่มมุงหลังคา ต้องมีจำนวนหน้าหารด้วย 4 ลงตัว?
หากงานพิมพ์มี Artwork ไม่ครบ หรือมีจำนวนหน้าที่ไม่สามารถหารด้วย 4 ลงตัว ในกรณีนี้จะเกิดเป็นหน้าว่างหรือหน้าขาว เป็นหน้ากระดาษเปล่าๆ ที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้จำนวนหน้ารวมทั้งหมดแล้วหารด้วย 4 ลงตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมกำหนดหน้าว่างให้อยู่ด้านในปกหน้าและปกหลัง หรือหากต้องการวางหน้าว่างไว้หน้าอื่นก็สามารถแจ้งกับทางโรงพิมพ์ได้