หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อพท.

?ขนาด A5
?กระดาษอาร์มัน 128 g.
?พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
?เข้าเล่มมุงหลังคา