274954 - งานโปสเตอร์ห้องปฎิบัติการ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

งานโปสเตอร์ห้องปฎิบัติการ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

ขนาด A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน