วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ตามที่มีกำหนดให้วันเด็กแห่งชาติของทุกปีตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยในทุกๆ ปี เมื่อใกล้ถึงกำหนดวันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจะเป็นผู้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2563 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

การจัดให้มีคำขวัญวันเด็กนั้นมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 ซึ่งเป็นสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้มอบคำขวัญประจำวันเด็กในปีนั้นว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” นับแต่นั้นมาจึงมีธรรมเนียมการมอบคำขวัญวันเด็กโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปี พ.ศ. 2563 นี้ เราจะพาทุกคนไปย้อนดูคำขวัญวันเด็กเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมากันว่า นายกฯ ได้มอบคำขวัญอะไรให้กับเด็กไทยบ้าง
คำขวัญวันเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2562
พ.ศ. 2550 – “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข” โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
พ.ศ. 2551 – “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม” โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
พ.ศ. 2552 – “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ. 2553 – “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ. 2554 – “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ. 2555 – “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พ.ศ. 2556 – “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พ.ศ. 2557 – “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พ.ศ. 2558 – “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2559 – “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2560 – “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2561 – “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ. 2562 – “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา