233579 - งานซองอั่งเปาโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
233578 - งานซองอั่งเปาโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

งานซองอั่งเปาโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

ขนาด 6.8 x 10.5 cm.
กระดาษปอนด์ 105 แกรม
ปั้มฟอล์ยทอง