ประวัติศาสตร์การพิมพ์ของโลกตะวันออก (History of printing in East Asia) หมายถึง ทวีปเอเชียตะวันออก ได้แก่ประเทศจัน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี จุดเริ่มต้นของการพิมพ์เกิดขึ้นโดนชาวจีนเป็นชาติแรก ซึ่งสามารถคิดค้นสำเร็จได้ในปี พ.ศ.288 ถือว่าเป็นต้นกำเนิดการพิมพ์แบบ Letterpress และหลังจากนั้น ได้วิวัฒนาการทางการพิมพ์มาเรื่อยๆ จนแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน จึงสรุปประวัติศาสตร์การพิมพ์ของโลกตะวันออกย่อๆตาม Timeline ดังนี้ History of printing in East Asia , ประวัติศาสตร์การพิมพ์ , การพิมพ์ของจีน , ประวัติการพิมพ์โลกตะวันออก