ด้วย บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อย่างครบวงจร และให้บริการทางด้านบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมในแนวความคิด สังคมดี อารมณ์ดี หรือ Green Entertainment โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสร้างสรรค์ความสุขทุกรูปแบบให้กับคนไทย ภายใต้กรอบแนวความคิดนี้ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง บมจ.ทีวี ธันเดอร์ กับ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 และ บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด จัดตั้ง โครงการมอบรองเท้านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ครอบครัวเด็ก และเสริมสร้างกำลังใจ ลดความกังวล เพิ่มความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้แก่เด็กๆ เหล่านั้น เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต

จึงจัดงานแถลงข่าว TVT Green Park Studio บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 . โดยได้มอบรองเท้าจำนวน 10,000 คู่ และถุงเท้าอีก 20,000 คู่ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา มูลค่ากว่า 5 แสนบาท รวมถึงหนังสือประเภทปรัชญา ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมมุมมองการใช้ชีวิต และสะท้อนเรื่องราวให้ข้อคิด จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

โดยมีโรงเรียนที่ร่วมรับมอบรองเท้านักเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์อนุบาลซอนต้าบึงกุ่ม และห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ, โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนวัดใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนยางขาว จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น