?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษปกอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
?กระดาษเนื้อในอาร์ตด้าน 105 g.
?พิมพ์ 4 สี 78 หน้ารวมปก
?ปกหน้า-หลัง เคลือบ PVC ด้าน
?เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว