นิตยสาร หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค และมีความสำคัญในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและสาระบันเทิงที่หลากหลาย เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประจำ รายสัปดาห์,รายปักษ์,รายเดือน

มีการเย็บเล่มแบบมุงหลังคาหรือไสกาว ขนาดรูปเล่ม A4 ( 8.25” x 11.5 “) กระดาษปกนิตยสารมีความหนาตั้งแต่ 130-260 แกรม มีคุณภาพและความคงทนต่อการใช้งาน กระดาษเนื้อในมีความหนาตั้งแต่ 60-120 แกรม จำนวนหน้าก็แล้วแต่เนื้อหาที่ต้องการควรเริ่มตั้งแต่ 32 หน้าขึ้นไป สำหรับการเข้าเล่มมุงหลังคาและการเข้าเล่มแบบไสกาวควรเริ่มตั้งแต่ 100 หน้าขึ้นไป

เนื้อหานิตยสารมีความหลากหลาย ให้ความรู้ทางบันเทิงและสอดแทรกวิชาการ ใช้สีสันและภาพประกอบเป็นจำนวนมาก มีโฆษณาภายในฉบับ การออกแบบจัดหน้านิตยสารจะใช้ความพิถีพิถันในการจัดทำมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น โดยนิยมใช้สีสันและภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน